Skip to main content

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser 1 – Generelt

De efterfølgende medlemsbetingelser (herefter omtalt Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber i FYSIOFitness Aps, Holbergsgade 13, 9000 Aalborg, CVR 10100321
(herefter omtalt FYSIOFitness).

Aftaler om medlemskaber indgået i FYSIOFitness fysiske lokation eller digitale tjenester (internet) indgås mellem privatpersonen (herefter omtalt Medlemmet) og FYSIOFitness.

Medlemmet vil ved oprettelse af et medlemskab til hver en tid også være omfattet af gældende særlige regler og vilkår for de enkelte medlemskaber. Disse særlige regler og vilkår er således en integreret og uadskillelig del af Medlemsbetingelser.

2 – Vilkår for oprettelse af Medlemskab

Ved oprettelse af Medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato og kort-oplysning. I forbindelse med opkobling af automatisk kortbetaling, skal der medbringes og bruges NemID til verificering af dit betalingskort.

Ved kontakt og/eller betalingskortændringer, er det Medlemmets ansvar, at FYSIOFitness har de korrekte oplysninger på Medlemmet. Et gyldigt Medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end Medlemmet.

2.1 – Medlemskort

Ved oprettelse af Medlemmet og medlemskab bliver der som en del af velkomsten udleveret et medlemskort. Medlemskortet giver adgang til FYSIOFitness og det udstyr og de servicer, der er tilknyttet det enkelte Medlemskab.

Medlemskortet benyttes til registrering ved kortlæseren til bommen inden træningen påbegyndes.

Ved bortkommen eller ødelagt kort skal det straks meddeles til FYSIOFitness, som annullerer det gamle kort og udsteder et nyt mod betaling.

Du kan ved stikprøvekontrol blive bedt om at fremvise dokumentation for, at medlemskortet du benytter tilhører dig.

2.2 – Medlemskabstyper

De forskellige medlemsskabstyper kan have enkelte eller flere særlige regler, vilkår og tilkøbsmuligheder. Det er Medlemmets ansvar, inden oprettelse af den omfattede medlemsskabstype, at orientere sig i de omhandlede regler og vilkår for den omfattede medlemsskabstype og brugen af denne. Medlemskabet kan benyttes fra den noterede og aftalte startdato, som det fremgår på medlemsskabsbeskæftigelsen (sendes på mail).

2.3 – Alderskrav og umyndige

Medlemmer skal være min. 15 år for at træne alene i FYSIOFitness. Medlemmer under 15 år kan kun benytte et Medlemskab, hvis de følges af en forældre/værge under træningen. For Medlem der ikke er fyldt 18 år kræves tilladelse fra forælder eller værge. Derudover skal begge parter være fysisk til stede ved oprettelse, og der skal kunne fremvises gyldig billedlegitimation. En forældre/værge indestår derved, at den mindreårige overholder

Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, FYSIOFitness måtte have mod Medlemmet i forhold til Medlemsbetingelser og Medlemskab. Den mindreårige kan ligeledes ikke selv stå for betaling af Medlemskab og skal derfor have forældre/værge angivet som aktiv betaler.

2.4 – Anden Betaler end Medlemmet selv

Hvis der oprettes et Medlemskab hvor en anden end Medlemmet skal betale (herefter omtalt som Anden Betaler), kræver det at begge parter møder op fysisk med gyldig billedelegitimation. En Anden Betaler skal specificere hvorvidt Anden Betaler skal stå for alle eventuelle ekstra udgifter/tilkøbsmuligheder, eller om Anden Betaler blot skal betale for Medlemmets Medlemskab og eventuelle gebyr derfra. Anden betaler hæfter derved for ethvert krav, FYSIOFitness måtte have mod Medlemmet i forhold til Medlemsbetingelser
og Medlemskab.

2.5 – Ændringer af Medlemskab og medlemsskabstyper

Hvis Medlemmet ønsker at ændre Medlemskab eller medlemsskabstypen, medfører det at eventuelle kampagnepris bortfalder. Hvis Medlemmet ønsker øjeblikkelig ændring af sit Medlemskab, skal en eventuel bindingsperiode frikøbes inden ændring af Medlemskabet kan træde i kraft.

2.6 – Pause/Bero

Medlemmet kan ved betaling af et engangsbeløb sætte sit Medlemskab på pause/bero. Beløbet fremgår af FYSIOFitness’ prisside. Bero/pause er betinget af, at Medlemmet ikke har noget udestående med FYSIOFitness. Ved tilbagekomst fra pause/bero skal man fremmøde i receptionens åbningstid i FYSIOFitness, eller melde sin tilbagekomst online.

3 – Brug af center

Medlemmet forpligter sig til løbende at gøre sig bekendt med gældende regler i centeret. Overtrædelser af regler i centeret af Medlemmet, udgør et brud på Medlemsbetingelser og Medlemskab og Medlemmet kan derved bortvises, pålægges gebyr, udelukkes og få ophævet Medlemskabet, i en betinget eller permanent periode. FYSIOFitness forbeholder sig ligeledes retten til at foretage politianmeldelse, ved eventuelle brud på regler i centeret.

3.1 – Regler i centeret

Samtale og brug af mobiltelefoner skal være på et sådan niveau, at det ikke er til gene for andre trænende. Medlemmet kan derfor blive bedt om at dæmpe eller afbryde dit opkald. Hvert Medlem er ansvarligt for, at der foregår et ”flow” mellem træningsmaskinerne, så en træningsmaskine ikke optages i længere tid af samme person.
FYSIOFitness er et røgfrit center og dette gør sig også gældende på hele Holbergsgade

13’s udeareal.

I de tilgængelige bade og toiletfaciliteter, må der ikke udføres barbering i ansigt såvel som på krop.

3.2 – Tilmelding og Afmelding af aktiviteter

Forskellige medlemskaber muliggør at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige aktiviteter, herunder for eksempel massage. Til- og afmeldingen af aktiviteter kan ske fysisk og via FYSIOFitness’ internetside. Tilmelding, manglende afmelding eller udeblivelse kan alt efter aktiviteten udløse et gebyr. Gebyret kan ses mere om under den særskilte aktivitets regler og vilkår.

3.3 – Doping

Medlemmer hos FYSIOFitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Ved en positiv dopingprøve vil Medlemmet blive udelukket fra træning i FYSIOFitness for bestandigt. Nægter Medlemmet at lade sig teste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Oplysning om en positiv dopingprøve vil blive videregivet til Anti Doping Danmark, og medfører således udelukkelse fra træning i øvrige centre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark. Ved en positiv dopingprøve refunderes Medlemmets eventuelle resterende kontingent ikke.

3.4 – Beklædning

I forbindelse med træningen må der alene benyttes træningsbeklædning beregnet til indendørs brug, dette gælder også skotøj. Brug af ”stroppeundertrøjer” og andet udfordrende beklædning er ikke acceptabelt i træningssalene.

3.5 – Værdigenstande og tingsskade

FYSIOFitness bærer ikke noget ansvar for eventuelle tab pga. bortkomst, tyveri eller tingsskade der indtræffer i centeret. Derfor opfordrer FYSIOFitness til, at man omgås sine værdigenstande med forsigtighed og tænker over hvilke værdigenstande der medbringes til træning. FYSIOFitness stiller i omklædningen låsbare skabe tilgængelig, hvor Medlemmet har mulighed for at medbringe egen hængelås.

3.6 – Personlig Træning

Ved et aktivt Medlemskab, kan der tilkøbes personlig træning. Personlig træning har særskilte regler og vilkår. På FYSIOFitness internetside kan der læses mere om disse.

3.7 – Brug af center til udbydelse af personlig træning og lign.

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i FYSIOFitness uden skriftlig tilladelse. Ved interesse for at samarbejde med FYSIOFitness, bedes du kontakte centerleder via mail: info@fysiofitness.dk og under emne, navngive denne ”Personlig træning”.

3.8 – Film- og Fotooptagelser

Det er ikke tilladt at benytte FYSIOFitness’ lokaler til optagelse af film og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med FYSIOFitness. Det er ikke tilladt at optage film eller tage fotos af andre i FYSIOFitness uden samtykke fra andenparten.

3.9 – Videoovervågning

Der benyttes videoovervågning i FYSIOFitness for at skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster. Optagelserne vil blive behandlet i overensstemmelse med FYSIOFitness persondatpolitik.

3.10 – Helbredstilstand og personskade

Al træning i FYSIOFitness, sker på Medlemmets eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, hvor Medlemmet forsvarligt kan deltage i aktiviteter i FYSIOFitness. Medlemmet er ansvarlig for at have fået korrekt og nødvendig instruktioner til at udføre træningen forsvarligt. FYSIOFitness bærer således ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående, derudover ulykker, andre besøgendes handlinger eller undladelser. Den danske rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

3.11 – Internetside

FYSIOFitness giver Medlemmet muligheden for at benytte og håndtere sit Medlemskab fra FYSIOFitness’ internetside. Login-oplysninger vil blive udleveret via mail ved oprettelse, men kan udleveres igen fra personalet i FYSIOFitness, mod fremvisning af gyldig billedlegitimation. Bortkomst, opbevaring og misbrug af internet-login oplysninger, er det Medlemmets ansvar at informere FYSIOFitness rettidig. FYSIOFitness er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i, fejl eller tekniske problemer med FYSIOFitness internetside, herunder tilmelding, afmelding og lign. Opstår der problemer angående disse, henviser vi til, at der skrives en forklarende mail til: info@fysiofitness.dk

4 – Betaling

Medlemmet skal betale månedligt for løbende Medlemskab, eventuelt oprettelsesgebyr og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser. Det samme gør sig gældende som værger eller anden, som har påtaget sig et juridisk ansvar for Medlemskab, herunder også gældende; Anden Betaler. Et Medlemskab forpligter til, at Medlemmet har en aktiv betalingstjeneste. Alle medlemstyper betales forud, og det er Medlemmets ansvar, at dette betales rettidigt.

4.1 – Første regning

Den månedlige betaling af Medlemskabet og eventuelle øvrige gebyrer/ydelser, skal ved tilmelding af Medlemskab betales, før Medlemskabet kan træde i kraft.

4.2 – Kontante Medlemskaber

Ved oprettelse af Medlemskaber med kontant betaling sker der øjeblikkelig en opkrævning for det indgåede Medlemskab, og denne varer i den periode, der er betalt for. Det er Medlemmets eget ansvar enten på FYSIOFitness internetside eller ved personalet i receptionens åbningstider at opretholde denne betingelse. Medlemskabet ophører automatisk, når den betalte periode er udløbet.

4.3 – Betaling ved brug af medlemskort/automatisk betalingstjeneste

Det er muligt med et Medlemskab og en aktiv automatisk betalingstjeneste, at benytte sit medlemskort som betalingsløsning. Medlemmet har en beløbsgrænse der er fastsat af FYSIOFitness. Ved Anden Betaler er det Medlemmet og Anden Betaler’s ansvar at gøre opmærksom på ændringer/fastsættelse af om muligheden for ”medlemskort som betalingsløsning”, ikke skal være tilgængelig. Det er her Medlemmets/Anden Betalers ansvar at opdatere betalingsoplysningerne og sikre at aftalen er tilmeldt korrekt. Hvis ikke aftalen er oprettet korrekt, kan FYSIOFitness opkræve det til enhver tid gældende gebyr.

4.4 – Manglende eller for sen betaling

Forefindes der et skyldigt beløb, der ikke er betalt rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-mail. FYSIOFitness er i sin ret til at opkræve rykkergebyr efter gældende takster fra FYSIOFitness prisside. Betales der ikke inden den oplyste rykkers forfaldsdato, vil FYSIOFitness uden varsel have ret til at blokere Medlemmets Medlemskab. Medlemmet kan i perioden hvor Medlemskabet er blokeret ikke have adgang til træning, betaling eller FYSIOFitness andre aktiviteter, før det fulde udestående er tilbagebetalt til FYSIOFitness med passende dokumentation. FYSIOFitness forbeholder sig retten til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, rykkergebyr for sent betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af FYSIOFitness eller FYSIOFitness’ samarbejdspartnere. Ved bortvisning af Medlemmet, ophævelse af Medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet, samt ved politianmeldelse, forfalder alle udestående beløb til betaling straks.

4.5 – Værdikupon, klippekort og gavekort

Gavekort eller værdikuponer til FYSIOFitness kan ikke ombyttes til andre produkter. Klippekort har en gældende løbetid på 12 måneder. Ved problemer eller forespørgsler om disse, bedes du kontakte FYSIOFitness på e-mail: info@fysiofitness.dk og FYSIOFitness behandler din forespørgsel.

4.6 – Tilgodehavende/refusion

I tilfælde af tilgodehavende hos FYSIOFitness, vil det gældende beløb som hovedregel fratrækkes den kommende måneds betaling. Hvis medlemskabet er opsagt og Medlemmet/Anden Betaler har et beløb til gode, bedes Medlemmet/Anden Betaler kontakte FYSIOFitness elektronisk via e-mail; info@fysiofitness.dk Refundering kan kun ske til danske bankkonti.

5 – Opsigelse

5.1 – Medlemmets opsigelse
Medlemmet kan til en hver tid opsige sit Medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen kan ske ved personligt fremmøde eller på FYSIOFitness internetside. Ved opsigelse ved personligt fremmøde, skal der fremvises gyldig billedlegitimation og der vil efterfølgende blive kvitteret via e-mail. Det er Medlemmet/Anden Betalers ansvar at sikre sig modtagelse af e-mail og derved bekræftelse af opsigelse. Denne skal kunne fremvises ved en eventuel refusionssag.

5.2 – Opsigelse med bindingsperiode

Hvis Medlemmet har tegnet et Medlemskab med bindingsperiode, kan Medlemmet stadig ibindingsperioden opsige Medlemskabet, forudsættende Medlemskabet bliver ved med at forløbe indtil opsigelsesperiodens udløb. Ønsker Medlemmet øjeblikkelig ophævelse af opsigelsesperioden, skal hele perioden for Medlemskabet straks betales ved fysisk fremmøde i FYSIOFitness’ receptions åbningstid.

5.3 – FYSIOFitness’ opsigelse

FYSIOFitness kan til enhver tid opsige Medlemmets Medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dette kan ske hvis Medlemmet misligholder sine forpligtigelser overfor FYSIOFitness. For sen eller manglende betalinger, misbrug (eller medvirkning til) af medlemskort og/eller login- oplysninger, doping eller misligholdelse af husets regler. Ydermere kan FYSIOFitness som tidligere anført, sanktionere Medlemmet i form af
bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse eller lign.

6 – Fortrydelsesret

Ved køb af et Medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om oprettelse af Medlemskabet blev indgået. Hvis fristen for fortrydelsesret udløber på en helligdag, søndag, juleaftensdag eller lign. kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at gøre brug af fortrydelsesretten. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal der sendes en e-mail til: info@fysiofitness.dk indeholdende fulde navn, kontraktnummer/medlemsnummer og dato for oprettelse. Gives disse informationer af Medlemmet ikke rettidig, er Medlemmet forpligtiget til at betale for Medlemskab fra Medlemskabetes aftalte startdato. Det er Medlemmet/Anden Betalers ansvar at have bevis for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten rettidigt.

6.1 – Klage

Ønsker Medlemmet at klage over sit køb af Medlemskab, skal Medlemmet kontakte FYSIOFitness med en udbydelse af klagen, på email: info@fysiofitness.dk.

7 – Ændringer

7.1 – Ændringer af åbningstider

FYSIOFitness kan løbende foretage ændringer af åbningstiderne, sådanne ændringer vil
blive kommunikeret ud på hjemmesiden og sociale medier. Det er Medlemmets ansvar at holde sig opdateret på disse.
Alle eventuelle aktiviteter der i forbindelse med ændringer af åbningstider, vil få en særskilt afmeldelse/ændring af deres aktivitet på deres e-mail (ved enkelte tilfælde ringer vi telefonisk til dig). Ved spørgsmål angående den specifikke aktivitet, kan personalet i FYSIOFitness kontaktes.

7.2 – Forandringer i centeret

FYSIOFitness forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i lokaler og udstyr.

7.3 – Ændringer af Medlemsbetingelser

FYSIOFitness vil løbende fortage ændringer i Medlemsbetingelserne, udbudte Medlemskaber, tjenester og produkter. Ændringer vil blive meddelt rettidig via e-mail samt på www.fysiofitness.dk såfremt der er tale om væsentlige ændringer for Medlemmet, eksempelvis Medlemskab, pris og lign.

7.4 – Ændringer af gebyrer

FYSIOFitness kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfatter af Medlemsbetingelserne. Ændringerne vil fremstå fra FYSIOFitness gældende prisliste og ændringer vil blive varslet her på minimum 45 dage i forvejen. Såfremt der sker en gebyrændring der overstiger 10% af eksisterende gebyrs størrelse underretter FYSIOFitness Medlemmet senest 45 dage i forvejen.

7.5 – Opsigelse i forbindelse med ændringer

Skulle det forestå at Medlemmet ønsker at opsige Medlemskabet på baggrund af omfattede ændringer, foregår opsigelsen i overensstemmelse med punkt 5 – Opsigelse.

8 – Behandling af persondata

Ved oprettelse af Medlemskab i FYSIOFitness og brug af FYSIOFitness andre tjenester, aktiviteter og tilkøb, indsamler FYSIOFitness personlige oplysninger om Medlemmet og behandler dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik.

9 – Ansvar og Ansvarsbegrænsning

9.1 – Generelt

Medmindre der er oplyst andet i Medlemsbetingelserne (herunder brug af centeret) er begge partnere ansvarlige overfor hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. FYSIOFitness er dog ikke ansvarlige for tab og skader, der skyldes simpel uagtsomhed,ligesom FYSIOFitness ikke er ansvarlige for indirekte tab. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis der grundet vedligeholdelsesarbejde, reparationer, rengøring eller hygiejnemæssige tiltag, der forårsager nedsat mulighed for at benytte centeret. Er hele centeret påvirket af en nedsættelse i brugen af dette, har Medlemmet dog krav på en reduktion i prisen for sit Medlemskab i den pågældende periode. Medlemmet bedes ved sådanne situationer kontakte FYSIOFitness.

9.2 – Katestrofer og uforudsete hændelser

Såfremt FYSIOFitness ikke kan opfylde sine forpligtelser for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for FYSIOFitness kontrol og som FYSIOFitness ikke kunne have forudset eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), derved suspenderes partnernes forpligtelser over for hinanden i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve Medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige Medlemskabet på almindelig vis. Ved forudbetalte/kontante Medlemskaber, er FYSIOFitness ikke forpligtet til at helt, eller delvist refundere eller kompensere for en sådan periode. FYSIOFitness kan vælge at modregne værdien af det forudbetalte Medlemskab for force majeure-perioden på den efterfølgende fakturering af
Medlemmet.

9.3 – Lovvalg og værneting

Alle køb for disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Uenigheder, der skulle opstå, som ikke kan afgøres i almindelighed, vil afgøres af de danske domstole. Den danske version af Medlemsbetingelserne er gældende ved eventuelle uoverensstemmelser mellem oversættelser af Medlemsbetingelserne.

10 – Kontaktinformation

Spørgsmål omkring Medlemsbetingelserne kan altid besvares på FYSIOFitness internetside, kontakt e-mail (info@fysiofitness.dk) eller på vores adresse FYSIOFitness Aps, Holbergsgade 13, 9000 Aalborg – Danmark

11 – Version

Dette er den opdaterede version og refereres fra dags dato som version nr. 1.0. Gyldigt for alle medlemskaber fra 01-06-2021

– Revideret 19-05-2022

OM FYSIOFitness

FACILITETER

PRISER

FYSIOTERAPI

Følg os på
Facebook & Instagram

Anmeldelser

5.0 ★★★★★

56 - anbefaler FYSIOFitness®

Læs mere på vores Google anmeldelser, hvad vores kunder siger om os.

FYSIOFitness® - Træning i Centrum

Vi byder alle velkomne i FYSIOFitness – og husk, her er plads til alle! Træn fra KUN 169,- kr. pr. md.

Kontakt os